MENU
Italiano English
GIULIANO MAURI

GIULIANO MAURI
Giuliano Mauri (Lodi Vecchio 1938 – Lodi 2009) ha partecipato a miniartextilcomo MATRIX NATURA nel 2008.

Giuliano Mauri (Lodi Vecchio 1938 – Lodi 2009) partecipated at the show in 2008 miniartextilcomo MATRIX NATURA.


IMMAGINI

GIULIANO MAURI, Cattedrale vegetale, miniartextil MATRIX NATURA 2008 GIULIANO MAURI, Cattedrale vegetale, miniartextil MATRIX NATURA 2008 GIULIANO MAURI, Cattedrale vegetale, miniartextil MATRIX NATURA 2008 GIULIANO MAURI, Bozzetto cattedrale vegetale, miniartextil MATRIX NATURA 2008 GIULIANO MAURI, Bozzetto cattedrale vegetale, miniartextil MATRIX NATURA 2008 GIULIANO MAURI, Bozzetto cattedrale vegetale, miniartextil MATRIX NATURA 2008Back